Podmienky propagačnej súťaže na Facebooku

Podmienky propagačnej súťaže na facebooku (ďalej len „Podmienky“) vydané v zmysle §§845 a nasl. a §§ 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení v spojení s § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. v platnom znení (ďalej len „Podmienky“)

I. Účel propagačnej Súťaže

I.1. Účelom organizovania propagačnej súťaže na facebookovej fanpage “Profikuchar.sk” (ďalej aj ako „Súťaž“) je zabezpečiť vyššiu aktivitu v rámci budovania vzťahov so zákazníkmi a upevňovanie lojality zákazníkov Profikuchar.sk.

II. Organizátor a zmluvný partner Súťaže

II.1. Organizátorom propagačnej súťaže je spoločnosť Profi Vision s.r.o., so sídlom: Seberíniho 8, 82103 Bratislava, IČO: 47 672 072, IČ DPH: SK 2024076538, , Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka: 97449/B / (ďaIej len „Organizátor“).

II.2. Súťaž sa na základe týchto Podmienok uskutoční výlučne na území Slovenskej republiky.

II.3. Súťaž je určená pre fyzické osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorá v čase začatia Súťaže dovŕšili 18. rok veku a sú plne spôsobilé na právne úkony (ďalej len„Účastník“). Účastník je povinný v celom rozsahu dodržiavať tieto Podmienky zverejnené na internetovej stránke www.profikuchar.sk. Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec Organizátora alebo Partnera a ich blízke osoby. Blízkou osobou sa rozumie osoba uvedená v ustanovení § 116 Občianského zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

III. Začiatok a ukončenie Súťaže

III.1. Súťaž na facebooku sa uskutočňuje v termíne danom na facebookovej stránke “Profikuchar.sk” prislúchajúcemu k danému obdobiu.

IV. Prihlásenie sa do súťaže

IV.1. Podmienkou účasti v Súťaži je správna reakcia na požadovanú otázku v aktuálnom príspevku na facebookovej stránke “Profikuchar.sk” prislúchajúcemu k danému obdobiu.

V. Výhry

V.1. Výhercovia získajú po určený počet kusov typu výhry.

VI. Žrebovanie

VI.1. Žrebovanie výhercu prebehne po dátume ukončenia súťaže uvedenom na facebook-ovej stránke “Profikuchar.sk” prislúchajúcemu k danému obdobiu. Žrebovanie bude zabezpečené elektronicky zo strany Organizátora.

VI.2. Do žrebovania budú zaradení účastníci, ktorí splnia všetky podmienky uvedené v článku IV. Podmienok.

VI.3. Meno každého výhercu bude zverejnené v komentári príslušného príspevku týkajúceho sa súťaže na facebooku Organizátora Súťaže.

VI.4. V prípade, že Výherca si na základe komentáru nevyzdvihne výhru v showroome Profikuchar.sk, Kostlivého 19, Bratislava, prepadá takáto výhra v prospech Organizátora.

VII. Účasť v Súťaži a súhlas so spracovaním osobných údajov

VII.1. Účastník Súťaže zároveň svojou účasťou v Súťaži udeľuje Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov zverejnených Účastníkom na facebooku . Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli www.profikuchar.sk poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (kupujúceho) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenie nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonovv platnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“). Účelom tohto súhlasu je jednak prevádzkovanie Súťaže (napr. odovzdanie výhry výhercovi Súťaže, zverejnenie mena výhercu Súťaže v oznamovacích prostriedkoch.

VII.2 Súhlas Účastníka na spracovanie jeho osobných údajov je dobrovoľný. V prípade súhlasu na účely prevádzkovania Súťaže je platnosť súhlasu podmienkou účasti v Súťaži.

VII.3. Účastník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov boli tieto bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Organizátora z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, s výnimkou podľa § 17 ods. 2 ZoOÚ.

VII.4. Ďalšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov Účastníkov, dostupné na internetovej stránke Organizátora www.profikuchar.sk https://profikuchar.sk/p/ochrana-osobnych-udajov

VIII. Propagácia Súťaže

VIII.1. Zverejnenie a propagácia Súťaže potrvá v určenom čase na facebookovej stránke Organizátora https://www.facebook.com/profikuchar.sk/ .

Rokmi preverení výrobcovia a dodávatelia

Zobraziť všetkých výrobcov
 
Hodnotenie obchodu
Hodnotenie obchodu
Ako sú s nami zákazníci spokojní?
4,9 347 hodnotení