Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných, údajov v spoločnosti a informácie poskytnuté prevádzkovateľom

v zmysle nariadenia GDPR („General Data Protection Regulation”) nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné od 25.05.2018 a 18/2018 Zákona o ochrane osobných údajov ďalej v texte len ako („Zákon a GDPR”) a (ďalej aj len ako „Podmienky“)

 • 1.Prevádzkovateľom podľa týchto podmienok sa rozumie:

Obchodná spoločnosť PROFI VISION s.r.o, Seberíniho 8, 821 03 Bratislava, IČO: 47 672 072, zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 97449/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy o ochrane osobných údajov. Právo na používanie osobných údajov ako anonymných dát prislúcha s výhradou nižšie opísaných práv dotknutých osôb v zákonnom prípustnom rozsahu spoločnosti.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre https://profikuchar.sk/ (ďalej ako "naša webová stránka") a s ňou súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami. Skontrolujte, prosím, vyhlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a prevádzkovateľnie je zodpovedný za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných údajov. Prosím, berte na vedomie, že internetové stránky tretích osôb majú svoje vlastné pravidlá ochrany súkromia, ktoré by ste si v záujme ochrany svojho súkromia mali dôkladne prečítať pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov tretím osobám.

 • 2.Účel spracúvania OÚ, právny základ, kategória osobných údajov, lehota na vymazanie a zverejňovanie.

 • P.č.
 • Kategória osobných údajov
 • Účel spracovania
 • Právny základ spracovania
 • Lehota na vymazanie OU
 • Zverejnenie OÚ
 • 1.

e-mail

IS marketing

Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie newslettrov noviniek.

 • v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

5 rokov od udelenia súhlasu/do odvolania súhlasu

Nezverejňujú sa

 • 2.

meno, priezvisko, fotografia/video, prevádzka

IS Referencie

Účelom spracúvania osobných údajov je zviditeľnenie, zvýšenie predaja služieb, propagácia prevádzkovateľa.

 • v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

5 rokov od udelenia súhlasu/do odvolania súhlasu

sociálne siete, webové sídlo

 • 3.

meno, priezvisko, titul, email, tel. kontakt., podpis, adresa (údaje uvedené v žiadosti)

IS uplatňovanie práv a dotknutých osôb

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 • V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

5 rokov od vybavenia žiadosti

Nezverejňujú sa

 • 4.

meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo a vaše platobné údaje

IS e-shop

Účelom spracúvania osobných údajov je uzavretie a plnenie z kúpnej zmluvy, spracovaniu platby, dodaniu produktu, prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa), uzatvorenej prostredníctvom https://profikuchar.sk/medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. E –mail a tel. kontakt slúžia aj ako komunikačný prostriedok.

 • V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm.
 • b) Nariadenia

10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

Nezverejňujú sa

 • 5.

Meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje

IS Reklamácie

Účelom je uplatnenie práva zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných zákazníkovi (klientovi), ktorý požaduje určitú nápravu, alebo náhradu. Zabezpečenie fungovania právnych vzťahov medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

 • V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm.
 • c) Nariadenia

Po dobu 2 rokov od vybavenia reklamácie

Nezverejňujú sa

 • 6.

meno a priezviskom, e-mail, heslo, prehlaď objednávok

IS Registrácia

Zákazník má možnosť sa na stránke https://profikuchar.skregistrovať. Zákazník je umožnené nakupovať aj bez registrácie.

V prípade, ak sa rozhodnete nakupovať prostredníctvom registrácie, vaše OÚ budeme spracúvať takto:

Svoje konto si chránite heslom. Prihlásením do svojho konta získate informácie o svojich objednávkach, môžete si upravovať svoje OÚ. Prosím, chráňte svoje heslo, prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie hesla.

Založením konta na stránke https://profikuchar.sk, že OÚ vo vašom konte bude vyhodnocované a zhromažďované na účely využitia služieb. Založením tohto konta nám tiež udeľujete súhlas na vyhodnocovanie a vášho nákupného správania sa to znamená, aké údaje ste si kúpili, ktoré produkty ste si zobrazili.

Ak ste sa registrovali, súhlasíte, že vaše používateľské správanie na stránke bude priradené vášmu zákazníckemu kontu, aby sme vám mohli poskytnúť tento personalizovaný obsah (napr. špeciálne akcie a informácie).

Ak, ste si to však rozmysleli a nechcete byť naďalej registrovaný, môžete registráciu vo svojom konte vymazať. Nakupovať na stránke môžete kedykoľvek aj ako neregistrovaný kupujúci teda hosť.

 • V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. a)

Osobné údaje spracúvame po dobu 1 roka od poslednej registrácie.

Nezverejňujú sa

 • 7.

titul, meno, priezvisko, adresa a v prípade cudzinca (druh pobytu), číslo bankového účtu, údaje o platbách, telefónne číslo, e- mail, podpis

IS účtovné doklady

Vedenie účtovníctva je štandardný ekonomický informačný systém, jadrom ktorého je účtovníctvo. Do predmetného IS zahŕňame aj spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie, vykonávanie auditov

 • V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

10 rokov

Nezverejňujú sa

 • 8.

web obsahuje aj loga jednotlivých sociálnych sietí tzv. pluginy.

IS online prostredie

Prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach (bližšie článok 3)

Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím vytvoríte odkaz internetového prehliadača vášho príslušného koncového zariadenia na server našej webovej stránky/aplikácie a dočasne sa uložia v protokolových súboroch, takzvaných prihlasovacích súboroch.

(štatistické údaje)

 • V zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
 • Aký je náš oprávnený záujem?
 • Komunikácia s klientami prostredníctvom funpage, informovanie o novinkách....

každý prevádzkovateľ sociálnej siete si určuje dĺžku spracovania OU s vo svojich podmienkach

Nezverejňujú sa

 • 9.

meno, priezvisko, titul, podpis, pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo (firemné), faxové číslo (firemné), e-mail (firemný), identifikačné údaje zamestnávateľa

IS evidencia zástupcov zamestnancov odberateľov a dodávateľov

Vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov alebo dodávateľov/odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

 • V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
 • Aký je náš oprávnený záujem?
 • Zabezpečenie plynulého plnenia zo zmluvy (dodávateľskej, odberateľskej)

4 roky od ukončenia/zániku zmluvného vzťahu

Nezverejňujú sa

 • 10.

Podobizeň fyzickej osoby, prejavy osobnej povahy, údaje, ktorými je možné fyzickú osobu identifikovať, typ a ŠPZ vozidla. Osobitné kategórie nie sú premetom spracúvania osobných údajov. Predmetom spracúvania osobných údajov sú osobné údaje súvisiace s páchaním priestupku alebo trestného činu môžu byť zachytené ako dôkaz na kamerovom zázname.

IS

Kamerové systémy

Zabezpečenie ochrany prevádzkovateľa, ochrany majetku a zdravia, odhaľovanie kriminality.

 • V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
 • Aký je náš oprávnený záujem?
 • Zabezpečenie ochrany majetku a zdravia.

5 dní

Nezverejňujú sa

 • 12

e-mail, informácie o zakúpenom tovare, v prípade vyplnenia dotazníka spokojnosti aj hodnotenie nákupu.

IS Heuréka overenie zákazníkov

Účelom spracúvania osobných údajov je zistiť Vašu spokojnosť s nákupom. Zisťujeme Vašu spokojnosť prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu

 • V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

6 mesiacov až 4 roky

Recenzie uverejnené

na portáli heuréka sú v anonymizovanej podobe

 • 13
Meno, e-mail, telefónne číslo, adresa, adresa IP, časové pečiatky akcií, súbory cookie prehliadača, ďalšie údaje zhromaždené zákazníkmi IS zákaznícka podpora

Účelom spracúvania OÚ, sú OÚ poskytnuté prostredníctvom live chatu. Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a emaily, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu so zamestnancom do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach.

 • V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

Osobné údaje spracúvame iba po dobu využívania aplikácie alebo po dobu odvolania súhlasu/výmaz.

Nezverejňujú sa

3. Sociálne siete

Prevádzkovateľ je zodpovedný za zber dát a čiastočne aj prevádzkovatelia platforiem sociálnych sietí. V určitých spracovateľských operáciách vystupujeme ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 Nariadenia.

Prevádzkovateľ prevádzkuje tieto funpage na týchto platformách:

üFacebook

üINSTAGRAM

üTWITTER

üYOUTUBE

Prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na ochranu OÚ dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností. Používatelia sociálnych sietí sú zodpovední za obsah a svoje profily. Podrobnejšie informácie k spracovaniu osobných údajov prevádzkovateľom nájdete na nižšie:

- Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

- INSTAGRAM: https://help.instagram.com/519522125107875

- TWITTER https://twitter.com/en/privacy

- YOUTUBE https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Účelom spracúvania osobných údajov je prevádzkovanie vlastných profilov FUN PAGE na sociálnych sieťach a komunikácia s vami ako občanmi, interakcia k témam k obci ako i odpovedanie na príslušné otázky v komentároch napr. Facebook/Instagram/TWITTER/YOUTUBE.

Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov (ďalej len „súbory cookies (ID)“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.

Právny základ spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) oprávnený záujem.

Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich „FUN PAGE“ stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnych sietí. Osobné údaje následnej nespracúvame na iný účel. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať také komentáre a iné obsahy ako videá, obrázky atď., ak ide o porušenie platnej legislatívy (nenávistné komentáre, uštipačné komentáre, rasistické alebo inak porušujúce základné ľudské práva a slobody) to obsahy a právo zdieľať vaše príspevky v prípade, ak komunikujete prostredníctvom sociálnych sietí.

Príspevky sa uchovávajú na našej stránke „timeline“ po neobmedzenú dobu alebo pokým ich vy nemažete ako komentujúci občania, alebo ak to nevymažeme my ako prevádzkovateľ.

4. KOMU POSKYTUJEME OSOBNÉ ÚDAJE ?

4.1 Osobné údaje sú spracúvane našimi zamestnancami, ktorí boli náležite poučení ako majú s osobnými údajmi nakladať ako i podpísali dohodu o mlčanlivosti.

4.2 Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám. Počas spracovania objednávky a plnenia zo zmluvy sú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako bankám, účtovnej spoločnosti, partnerom a podobne napr.:

 • Google LLC - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko (nástroje pre on-line marketing),
 • Google Analytics - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko (štatistiky),

Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing), Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States,

Facebook Pixel, Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States,

INSTAGRAM (marketing), Instagram LLC, ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, UnitedStates,

TWITTER (marketing), TWITTER

Microsoft Corporation, Redmont 980 52 Washington, United States (sociálna sieť LINKEDIN),

YOUTUBE, LLC. (marketing), YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United States,

The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, United States (aplikácia Mailchimp),

 • Účtovná spoločnosť, advokátska kancelária,
 • Aplikácia – Google, IOS,
 • Napr. GOPAY (platobná brána), Tatra Pay (platobná brána) atď.
 • Slovenská pošta, Zásielkovňa s.r.o. , FROGMAN s.r.o., Geis SK s.r.o, GLS-Global logistic service, spol. s r.o., Poštový kuriér,
 • Heuréka Shopping s.r.o. (overenie spokojnosti zákazníkov),
 • Vibrations s.r.o. (webhosting, zálohovanie),
 • Aplikácia LIVE AGENT (Quality Unit, s.r.o., Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava)

5. MLADŠÍ AKO 16 ROKOV

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Tento portál nie je priamo určený osobám mladším ako 16 rokov.

6. DOBA SPRACÚVANIA

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len nevyhnutný čas a dodržiava pri tom zásady spracúvania osobných údajov. V prípade, ak nám bol udelený súhlas tak po dobu udelenia súhlasu, alebo odvolania súhlasu. V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe zákona napr. účtovné doklady, tie spracúvame po dobu 10 rokov.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva prevádzkovateľ iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú. Presná špecifikácia je uvedená čl. 2 pri každom jednotlivom účele spracúvania osobných údajov.

7. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k OÚ sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a považujú za spoločnosti zabezpečujú primeranú úroveň ochrany.

Tento prenos sa uskutočňuje iba za predpokladu prísneho dodržiavania GDPR.

8. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ využíva automatizované profilovanie a to prostredníctvom Facebook Pixel a použitím meracieho kódu Google Analytics. Prevádzkovateľ využíva tieto aplikácie za účelom optimalizácie svojich stránok.

Google Analytics je analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Je možné použiť súpravu súborov cookies a zhromažďovať informácie a štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov v službe Google. Viac o „cookies“ nájdete v ods. 12.

Facebook Pixel je kód, ktorý je umiestnený na našej webstránke. Pomocou súborov cookies, ktoré vložia automaticky do prehliadača zákazníka, dokážeme sledovať Vaše správanie na vašom webe. Facebook Pixel nám ponúka informácie o konverziách z vašich reklám na Facebooku, ponúka možnosť remarketingu zákazníkov, ktorí náš web už navštívili, ale je vhodný aj na budovanie publika. Viac o „cookies“ nájdete v ods. 12.

9. IP ADRESA

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.

IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…),

 • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje,
 • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, e-mail a pod.).
 • 10. BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV

  Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

  11. PRÁVA DOTKNUTEJ

  Dotknutá osoba má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

  • ØPrávo na opravu.

  Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

  • ØPrávo na výmaz.

  Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ ak sa to týka priameho marketingu vrátane profilovania,
 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.
 • Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

  • ØPrávo na prenosnosť údajov.

  Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi - predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

  • -sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
  • -spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

  • ØPrávo namietať

  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  • ØOdvolanie súhlasu

  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

  ØMáte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď

  popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá nám umožní správnosť údajov preveriť,

  spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete obmedzenie používania údajov,

  už údaje na plánovaný účel nepotrebujeme, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo

  ste podali námietku voči spracúvaniu údajov.

  • ØPrávo na prístup k informáciám.

  Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 • účele spracúvania OÚ,
 • kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji OÚ, ak sa OÚ nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre dotknutú osobu.
 • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.

  Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré dotknutá soba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ dotknutej osobe spôsobom akým požiadala alebo podľa jej požiadavky.

  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dotknutú osobu verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétnu dotknutú osobu. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva ochrany OÚ.

 • Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou.
 • Dotknutá osoba podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. Číslo: +421 /2/ 3231 3214; email: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebne, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poplatok), resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

  12. COOKIES

  12.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia vášho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookies a podobné technológie (ďalej len „cookies“ alebo „súbory cookies“).

  12.2 Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

  Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

  Nutné (potrebné) cookies:

 • Základné súbory cookies
 • Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

 • Prevádzkové súbory cookies
 • Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

  Dobrovoľné cookies:

 • Súbory cookies tretích strán (sociálne siete)
 • Na našej stránke sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Prevádzkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

  • Marketingové súbory cookies

  sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

  • Štatistiky/výkonné

  pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Prevádzkovateľ využíva Google Analytics.

  12.3 Právne základy cookies a tretie strany.

  Pri cookies, ktoré využívame na štatistické účely alebo na fungovanie stránky na optimalizáciu webovej stránky používame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených cieľov. Osobné údaje, ktoré spracúvame sú IP adresa, lokalita, zariadenie, z ktorého pristupujete, dĺžka času, ktorý strávite na webstránke, obľúbené časy návštevníkov stránky, záujmy a koníčky návštevníkov stránky. Údaje sú spracúvané spoločnosťou Google (Google Analytics) v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov.

  Google Analytics OPT-OUT: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  V prípade cookies, ktoré využívame na marketing, štatistické (výkonové) spracúvame osobné údaje na právnom základe súhlas dotknutej osoby článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

  12.4 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

  Cookies, ktoré sa na našom webe používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

  Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

  Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

  Využívame tieto cookies:

  Cookie

  popis trvanie typ
  PHPSESSID Tento súbor cookie je natívny pre PHP aplikácie. Cookie sa používajú na ukladanie a identifikáciu jedinečného ID relácie používateľa za účelom správy relácie používateľa na webe. Cookie sú cookies relácie a odstránia sa, keď sú zatvorené všetky okná prehliadača. potrebný
  dialog_35 nulový ostatné
  test_cookie Tento súbor cookie nastavuje doména doubleclick.net. Účelom cookies je zistiť, či prehliadač používateľov podporuje cookies. 15 minút Reklama
  _ga Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Súbor cookie sa používa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách, kampaniach a na sledovanie používania stránok v analytickom prehľade stránok. Cookies ukladajú informácie anonymne a priraďujú náhodne vygenerované číslo na identifikáciu jedinečných návštevníkov. 2 roky analytika
  _gid Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a pomáha pri vytváraní analytickej správy o tom, ako webová stránka funguje. Zhromaždené údaje vrátane počtu návštevníkov, zdroja, z ktorého pochádzajú, a stránok sa zobrazujú v anonymnej podobe. 1 deň analytika
  _gac_UA-27.029.929-1 2 mesiace nedefinovaný
  _dc_gtm_UA-27.029.929-1 nulový 1 minúta ostatné
  _lb nulový 4 roky ostatné
  LaVisitorNew nulový 1 deň ostatné
  LaVisitorId nulový 4 týždne ostatné
  LaSID nulový ostatné
  PAPVisitorId nulový 1 rok ostatné
  _fbp Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Facebook tak, aby zobrazoval reklamu na Facebooku alebo na digitálnej platforme založenej na reklame Facebook po návšteve tejto webovej stránky. 2 mesiace Reklama
  fr Cookie nastavuje Facebook, aby používateľom zobrazoval relevantné reklamy a meral a vylepšoval reklamy. Cookie tiež sleduje správanie používateľa na webe na stránkach, ktoré majú Facebook pixel alebo sociálny doplnok Facebook. 2 mesiace Reklama
  PAPVisitorId nulový 1 rok ostatné

  Potrebné

  Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

  Štatistiky

  Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

  Marketing

  Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

  13. ZÍSKANIE A SPRACÚVANIE ANONYMNÝCH ÚDAJOV

  Na tejto webovej stránke sú použité softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov získavame dôležité poznatky o preferenciách užívateľov. Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:

  o Anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku.

  o Dátum a čas zaslania požiadavky.

  o Názov prezeranej stránky resp. súboru.

  o Linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali.

  o Prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa.

  o Operačný systém, ktorý užívateľ používa.

  Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný.

  14. MÁTE OTÁZKY ?

  V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

  Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

  PROFI VISION s.r.o,

  Sídlo: Seberíniho 8, 821 03 Bratislava

  IČO: 47 672 072

  Kontaktné údaje:

  e – mail: profikuchar@profikuchar.sk

  Kontakt: 0904/095 654

  Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

  REIN IT s.r.o.

  Sídlo: Miletičova 1, 821 08 Bratislava

  IČO: 47 431 113

  e – mail: dpo@profikuchar.sk

  15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ...........24.8.2020........... Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.

  Rokmi preverení výrobcovia a dodávatelia

  Zobraziť všetkých výrobcov

  #profikuchar na Instagrame

  Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info